Alapítás éve: 1994.

Bírósági nyilvántartási szám: 5253.

Adószám: 18070266-1-41

Bankszámlaszám: 11704007-20208970

© 2012-2013. A. M. D. G.

Webdesign: Domi

Érvényes CSS!

A Szabad Szellem – Magyar Kultúra Alapítvány alapító okirata

A jelen Alapító Okirat 3. §-ban megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F §-ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján az alábbi, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre, amely alapítvány a tartós közérdekű cél megvalósításához szükséges vagyonnal rendelkezik. Az alapítvány létrehozásában az alapítót az az ok vezette, hogy támogatást, ösztönzést nyújtson mindazon személyeknek és közösségeknek, akik széles körben szolgálják az összmagyarság ügyét.

Általános rendelkezések

1. § Az alapítvány neve: Szabad Szellem – Magyar Kultúra Alapítvány.

2. § Az alapítvány székhelye: Budapest

4. § (1) Az alapítvány célja a magyar kultúra hagyományainak ápolása, kultúrateremtő és kultúra megőrző tevékenység kifejtése, új kulturális és szellemi értékek támogatása, tudományos kutató és elemző munka a hivatalos szervek által kevésbé preferált területeken (őstörténet kutatás, kisebbségi jogok, stb.). Az alapítvány céljai közé tartozik az életmód gazdagító lakossági információk beszerzése és közzététele, a széles tömegekhez eljuttatása, a nyelvi kultúra ápolása. Az alapítvány külön hangsúlyt fektet a Kárpát-medencei magyarok emberi jogainak érvényesítésére, azok elősegítésére, a magyar identitás szabad kibontakoztatására állampolgárságtól függetlenül, hozzájárulva ezzel a demokratikus és poliform Európa építéséhez.

(2) Az alapítvány az (1) bekezdésben felvázolt célok megvalósítása érdekében az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni és támogatni:

(3) A fenti célok eléréséhez az alapítvány biztosítani kívánja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket közvetett vagy közvetlen módon. Ösztöndíjrendszerrel, pályázatokkal, archívum alapítással, különböző kiadványok megjelenítésével audio, tv és vidoműsorok elkészítésével és terjesztésével, konferenciák és egyéb rendezvények megszervezésével, kiadványszerkesztéssel, könyv és folyóirat-kiadással, ezek támogatásával kívánja az alapítvány céljait megvalósítani.

5. § (1) Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

(2) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. § (1) Az alapítvány működésének és szolgáltatásainak igénybevételének módját, beszámolói közlését, valamint a Kuratórium határozatait saját (http://szsz-mka.hu címen található) honlapján hozza nyilvánosságra. Az alapítvány közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig szintén fenti honlapján köteles közzétenni.

(2) Az Alapítvány irataiba bárki betekinthet a személyiségi jogok és az adatvédelem figyelembevételével. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

Az alapítvány gazdálkodása:

7. § (1) Az alapítvány induló vagyona 30 000 Ft azaz harmincezer forint, mely összeget az alapító egyidejűleg rendelkezésre bocsátott. A vagyon közadakozásból gyarapítható. Az alapítvány nyitott, céljai megvalósításához bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy pénzt, ingó és ingatlan vagyonokat, különféle jogokat adományozhat, illetve bármilyen más módon segítheti az alapítványt. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belüli konkrét cél érdekében kerülhet sor.

(2) A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapítót illetik meg.

(3) Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak élérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. Gazdálkodása során elért bevételeit az Alapítvány nem osztja föl, hanem tartós közérdekű céljának megvalósítására valamint közhasznú tevékenységére fordítja.

(4) Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről, az ösztöndíjak odaítélésének feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

(5) Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(6) Az Alapítvány felelős személyt, támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíthet.

(7) Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végezhet, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

8. § (1) Az alapítvány összes bevételeit és kiadásait a számviteli jogszabályoknak megfelelően, egyszeres könyvviteli rendszerben (naplófőkönyv) kell nyilvántartani. Cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

(2) Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók.

(3) Az alapítvány bevételei:

(4) Az alapítvány költségei:

A kuratórium

9. § (1) Az alapítvány kezelőszerve a kuratórium. Tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza. A kuratóriumi tagság nyolc évre szól s a naptári évhez igazodik épp úgy, mint az alapítvány gazdálkodása. Az első kuratórium mandátuma 1997 december 31-én jár le.

(2) A kuratórium 3 főből áll, tisztségviselői az elnök és a két alelnök:

elnök: Domokos Endre János

alelnök: Németberta Péter

alelnök: Ruszthi Attila

(3) Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője (kuratóriumának, illetve - létrehozása esetén – felügyelőbizottságának tagja) olyan személy, aki két éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, vagy bármilyen politikai pártban vezető tisztséget tölt be.

(4) A Kuratórium nem hozhat olyan határozatot, amely alapján valamely tagja vagy közeli hozzátartozója kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg az alapítványnál is betölt.

(6) A kuratóriumi tagság megszűnhet:

10. § (1) Az alapítványt a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben a kuratórium tisztségviselői képviselik. Az alapítvány kuratóriumának tisztségviselői a képviseletet önállóan, mindenre kiterjedően, teljes körűen, természetes és jogi személyekkel szemben, hivatalok, hatóságok, intézmények, cégek, pénzintézetek és más szervezetek előtt egy személyben, korlátozás nélkül képviselik. A képviselet során jogokat szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak.

(2) A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben. Meghatározza a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit. A gazdasági évről a Khtv. 19. § (1) bekezdése szerinti beszámolót készít.

(3) A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, ülései nyilvánosak. A kuratóriumot az elnök hívja össze írásban a napirendi pontok megjelölésével akként, hogy a tagok a meghívót legalább az ülés előtt 8 nappal kézhez vegyék. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a kuratórium tagjai teljes létszámban jelen vannak. A kuratórium döntéseit egyhangúlag hozza, melyekről olyan nyilvántartást kell vezetni („Határozatok könyve”), melyből megállapítható a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya és a személye.

(4) Az alapítvány esetleges alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt tag gyakorolja. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések összehívásáról, a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét.

A felügyelőbizottság

11. § (1) Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, három tagú felügyelőbizottságot kell felállítani, melynek tagjait az alapító nevezi ki határozatlan időtartamra. A három tagú felügyelőbizottság (a továbbiakban: a felügyelőbizottság) tagjai feladatukat díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el. A felügyelőbizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

(2) A felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(3) A felügyelőbizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

(4) A felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

(5) A Kuratóriumot a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.

(6) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(7) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik, döntéseit nyílt, egyhangú szavazással hozza meg. A Felügyelő Bizottságot annak elnöke hívja össze írásban, a napirendi pontok közlésével, úgy hívja össze írásban a napirendi pontok megjelölésével akként, hogy a tagok a meghívót legalább az ülés előtt 8 nappal kézhez vegyék. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjai teljes létszámban jelen vannak.

(8) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. § (1) Az Alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

(2) Az alapítvány a jogszabályokban leírt esetekben szűnik meg. A megszűnéskor az esetleges hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a Hatvannégy Vármegye Alapítványt (adószám: 18467626-1-06) illeti.

(3) Az alapító tudomásul veszi, hogy a jelen alapító okirat érvényességéhez a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges, s a nyilvántartásba vétel után az alapítvány nem vonható vissza.

(4) A jelen alapító okirat a kuratórium beleegyezése nélkül módosítható az alapító részéről a jogszabályi keretek között.

(5) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. Az alapítvány működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja a reá irányadó szabályok szerint.

A jelen alapító okirat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, melynek minden egyes mondata helyesen tartalmazza az alapítói szándékot és akaratot.Budapest, 2012. január 15.